สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันสูงสุด

สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันสูงสุด ทุกอาชีพล้วนมีการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป ใครที่มีความสามารถมากที่สุด ย่อมเป็นที่ต้องการของสายอาชีพนั้น ซึ่งในวันนี้เรามาดูกันว่า สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการแข่งขัน และพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในลำดับต่อไป

สารบัญ

 

5 สายอาชีพที่มีการแข่งขันมากที่สุด

งานการตลาดและการขาย

สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันสูงสุด

สายอาชีพนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในส่วนการขายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มคิดวางแผน ดูแลเรื่องการตลาด จนไปถึงติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เป็นสายอาชีพที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในยุคนี้เลยก็ได้

 

งานสื่อสารมวลชน

สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันสูงสุด

ทำหน้าที่รายงานข่าวสารข้อมูลและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและป้องกันภัยหรือสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคม เรียกได้ว่าในวงการสายข่าวต้องแข่งขันในเรื่องของความสดใหม่ของเนื้อหาข่าว รายละเอียด ความชัดเจน ความเที่ยงตรง และแข่งขันในเรื่องของเวลาการนำเสนอข่าวที่ฉับไวมากพอสมควร

 

งานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา

สายอาชีพไหนที่มีการแข่งขันสูงสุด

ต้องมีความรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยการทดลอง ทดสอบ การวิเคราะห์ และประเมินผลของสินค้าหรือบริการที่พัฒนาก็เป็นส่วนที่สำคัญ จึงทำให้มีการแข่งขันสูงเพื่อพัฒนาสินค้าให้โดดเด่น และอยู่เหนือคู่แข่ง

 

งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์หรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่สำคัญ เพราะต้องคอยดูแลการผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อและดูแลรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพดีตลอดกระบวนการ พร้อมการออกแบบ วางแผนการกระจายสินค้าและคลังสินค้า เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคลังสินค้า เช่น รับเข้า จ่ายออก คงเหลือ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบ และความละเอียด และเป็นสายอาชีพที่มีการเปิดรับกว้างขึ้น และมาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงเช่นเดียวกัน

 

งานราชการ

งานราชการ

คือบุคลากรหลักของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานราชการ ซึ่งราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติงานในกระทรวง กรมต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ และรับเงินเดือนจากภาษีที่รัฐบาลเก็บมาจากประชาชน ซึ่งอาชีพข้าราชการเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นสายอาชีพที่มีการแข่งขันเข้ารับราชการจำนวนมาก เนื่องจากสวัสดิการคุ้มครองอย่างครอบคลุม ไปจนถึงคนภายใน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาฟรี บำเหน็จ บำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

 

แต่ทั้งนี้ ในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และความต้องการของตลาด รวมไปถึงมีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก จึงทำให้การแข่งขันหางานย่อมมีสูงตามไปด้วย และในบางองค์กรมีการเปิดกว้างรับทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลที่เรียนจบตรงสายเท่านั้น หากใครที่มีความสามารถ ความเก่ง และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่สมัครก็มีโอกาสได้งานทำที่ง่ายขึ้น

 

ทักษะพิเศษที่ควรมี เพื่อเอาชนะการแข่งขันหางาน พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ทักษะพิเศษ

ทักษะทางภาษา

การทำงานจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคคลภายนอก เพื่อสร้างพันธมิตร และยอดขายในอนาคต ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาย่อมทำให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น หากมีโอกาสได้ฝึกภาษามากกว่า 1 ภาษา เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญภาษาจะช่วยให้เราเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลได้ดี และสามารถเพิ่มอัตราเงินเดือนได้อีกด้วย

ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตประจำวันและการทำงานในทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนทุกบริษัทต่างประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงาน ดังนั้น ทักษะด้านนี้ตลาดแรงงานใหญ่ทั่วโลกกำลังต้องการมากเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าจะสื่อสารภาษาพูดไม่เก่งนัก หากคุณมีความสามารถหรือศักยภาพในด้านเทคโนโลยีจะทำให้มีชัยเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันคนที่เก่งเทคโนโลยียังสามารถหางานได้จากทั่วโลก หรือแม้แต่เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ทุกที่ทั่วโลก

ทักษะการสื่อสารทางการตลาด

การสื่อสารทางการตลาดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะกับอุตสาหกรรมใดก็ตาม หากเราสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิดการค้า-ขาย การตลาด และการทำกำไรให้กับองค์กร ก็จะเป็นประโยขน์อย่างยิ่ง ดังนั้น การเรียนรู้การตลาดยุคดิจิตอลที่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งปัจจุบันการสื่อสารของโลกทุกวันนี้ไร้พรมแดน หากสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพกว่าย่อมได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด, ฝ่ายโฆษณา, ฝ่ายขาย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสื่อสาร ฯลฯ

ทักษะในการคิดและวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์จำเป็นต่อทุกการทำงานและทุกอุตสาหกรรม หากมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ช่วยยกระดับแรงงานจากระดับปกติเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับจัดการหรือบริหารได้ด้วย การคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนั้นย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำรายได้และกำไร ผู้คนที่มีศักยภาพด้านนี้จึงมีความต้องการสูง แล้วถ้ามองเจาะลึกลงไป คนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีได้ดี มีตรรกะที่ยอดเยี่ยม ก็จะสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทักษะการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนเองให้เกิดความน่าสนใจ เป็นที่สนใจของตลาดแรงงานสากล ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรหรือธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดสากลได้ ไปจนถึง สิ่งประดิษฐ์ทางนวัตกรรมใหม่ ๆ (Invention & Innovation) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเปลี่ยนโลก เปลี่ยนธุรกิจ และทำกำไรได้ ยิ่งเป็นแรงงานมีศักยภาพทำให้เป็นที่ต้องการสูง

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

ถึงอย่างไรก็ตาม การแข่งขันหางานมีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพ และทักษะที่โดดเด่น หรือมีความสามารถตรงสายอาชีพที่คุณเลือกสมัคร ก็คุ้มค่าที่จะลองกระโดดเข้าไปแข่งขัน เพราะเชื่อว่า คุณต้องเป็นหนึ่งในผู้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน อีกทั้ง ในยุคสมัยนี้ หลายบริษัทต่างเปิดกว้างยินดีรับเด็กจบใหม่ หรือบุคคลที่ไม่ได้จบสายตรงในอาชีพนั้น ๆ แต่มีความสามารถพิเศษก็มีสิทธิ์ถูกรับเลือกให้เข้าร่วมทำงานได้ ดังนั้น ควรมั่นใจและลุยหางานที่ใช่ได้ที่ JOBKUB ทางเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกคนค้นหางานได้ตามต้องการ ทุกที่ทุกเวลา

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น