6 ตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ บทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจ

6 ตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ บทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจ ตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ Logistics มีบทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจอย่างมาก เพราะต้องคอยดูแลการผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อและดูแลรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพดีตลอดกระบวนการ ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจงานสายโลจิสติกส์ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้ให้มากขึ้นกันเถอะ

สารบัญ

 

ในปัจจุบันสายงานสายโลจิสติกส์ Logistics สามารถแตกแขนงได้หลายประเภท เช่น ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พนักงานคลังสินค้า พนักงาน Shipping พนักงานประเมินราคา ตัวแทนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ดูแลคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์

คุณสมบัติของตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์

การทำงานตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ Logistics ต้องมีทักษะที่หลากหลาย มีความรอบรู้ มีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น คุณสมบัติของตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ Logistics จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้

1.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเรียนจบด้าน Logistics มาโดยเฉพาะ

2.มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบต่อการทำงาน

3.ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

4.สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้

5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistics ได้

7.สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ และผู้ตามในบางโอกาส

 

ลักษณะตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ Logistics

ลักษณะตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ Logistics

1.สายงาน Logistics ต้องคอยตรวจสอบสินค้า สร้างความปลอดภัย และสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายได้

2.จัดเตรียมสถานที่ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย

3.จัดรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล

4.ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ

5.ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า

6.บันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน พร้อมจัดเตรียมการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8.หลังจากที่ทราบหน้าที่การทำงาน และลักษณะงานเบื้องต้นของตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์แล้ว ต่อมาดูกันว่า 6 ตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ ที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจในอันดับต้น ๆ นั้นมีสายงานด้านใดกันบ้าง!?

 

1.นักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst ย่อว่า BA)

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

รวมหน้าที่ทั้งหมดของนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหรือแผนธุรกิจ (business domain) ทั้งในความเป็นจริงหรือสมมติ และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอน หรือระบบ โดยประเมินแบบจำลองธุรกิจหรือการผนวกเข้ากับเทคโนโลยี นักวิเคราะห์ธุรกิจช่วยแนะแนวธุรกิจด้วยขั้นตอนการปรับปรุง สินค้า บริการ และระบบการทำงานต่าง ๆ

ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน ทำการทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นว่าตรงกับข้อกำหนดความต้องการใช้งานระบบ ติดตั้งและปรับค่าระบบก่อนการเริ่มต้นใช้งานระบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบที่พัฒนา

 

2.ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain Management)

ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจชิปปิ้ง หรือการดำเนินการพิธีทางศุลกากร เป็นต้น ซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจไปแล้ว โดยหัวใจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการด้านบริการ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

 

3.ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า และจัดส่ง (Warehouse Manager)

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า และจัดส่ง

บริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัท วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการดำเนินงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าภายในคลังให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประสานงาน กำกับดูแลงานจัดส่งสินค้าตั้งแต่การวางแผน คัดเลือกตัวแทนขนส่งและควบคุมต้นทุนการขนส่ง

 

4.ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จัดการกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก กำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งทำหน้าที่จัดซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขาย (Supplier) ด้วยการจ่ายเงินตามที่ราคากำหนดไว้จากผู้ให้บริการ ให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ

 

5.ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ (Material Control)

ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ

มีหน้าที่วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตที่สอดคล้องกับแผนการผลิต ในเรื่องจำนวน ชนิด เวลาที่ต้องดำเนินการ ติดตามตรวจสอบการมีอยู่ของวัสดุเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะไม่ติดขัด เพื่อให้งานดำเนินการอย่างราบรื่น

 

6.ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)

ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

– ทำหน้าที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการภายนอก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถประหยัดและช่วยลดต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น

– ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) ขนส่งทางรถยนต์ รถบรรทุก ขนส่งทางราง / ขนส่งทางท่อ ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ และ MTO (Multimodal Transport Operator) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Terminal To Terminal หรือ Door To Door

– ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

– คลังสินค้าผ่านแดน (In-Transit Warehouse)

– คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse)

– คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

– คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ (Domestic Warehouse)

– ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ

– ตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services) ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่เจ้าของสินค้า

– การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and Postal Services) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยให้บริการแบบ door-to-door ลักษณะเป็นสินค้า ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

 

โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ

โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ

สายงานโลจิสติกส์มีแนวโน้มความต้องการในตลาดสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ และตลาดการค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องประสบกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้การดำเนินธุรกิจต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่สถานประกอบการ หรือเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ ส่งผลให้ตำแหน่งงานโลจิสติกส์ด้านนักวิเคราะห์มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก

บทความแนะนำ

สรุป

ท้ายนี้หวังว่า บทความ 6 ตำแหน่งงานสายโลจิสติกส์ บทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจ จะเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจงานสายโลจิสติกส์ได้ ส่วนใครที่สนใจหางาน สมัครงาน เว็บไซต์ JOBKUB ยินดีซัพพอร์ตให้ทุกคนมีงานทำ โดยเริ่มจากสมัครสมาชิกและฝากประวัติเรซูเม่เพื่อเปิดโอกาสในการหางานได้ง่ายขึ้น และดาวน์โหลดเรซูเม่ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น