ศัพท์ภาษาอังกฤษ “ชื่อตำแหน่งงาน” ที่ควรรู้

ศัพท์ภาษาอังกฤษ “ชื่อตำแหน่งงาน” ที่ควรรู้ ทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งงานไว้บ้าง เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายและลักษณะงานในแต่ละแผนก เพราะหากคุณไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้ อาจไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้นได้ และเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เรามาเริ่มเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งงานกันเลยดีกว่า

สารบัญ

 

ตำแหน่งงานหมวด A

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Accounting Manager อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Accounting Officer อะเค๊าทิง อ๊อฟิสเซอะ พนักงานบัญชี
 Accounting Supervisor อะเค๊าทิง ซู๊เพอะไวเซอะ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 Administrative Assistant เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ อะซิ๊สเตินท เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 Administrative Manager เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 Air Hostess แอ โฮ๊สเต็ส แอร์ โอสเตส
 Architect อ๊าคิเท็คท สถาปนิก
 Art Director อาท ได๊เร็คเทอะ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 Assistant Accounting Manager อะซิ๊สเตินท อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Audio Video Engineer อ๊อดิโอ วิ๊ดิโอ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
 Auditor อ๊อดิเทอะ ผู้ตรวจสอบบัญชี
 AutoCAD Designer อ๊อโทแคด ดิไซ๊เนอะ ผู้ออกแบบ AutoCAD

 

ตำแหน่งงานหมวด B

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Bank Clerk แบ๊งเคลิค  พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bank Teller แบ็ง เท็ลเลอะ  พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bill Collector บิล ค็อลเล็คเทอะ  พนักงานเก็บบิล/เงิน
 Billing Officer บิ๊ลลิง อ๊อฟิสเซอะ  พนักงานเก็บเงิน
 Bond & Stock Broker บอน แอน สต็อค โบร๊เคอะ  นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
 Budgeting Manager บั๊ดเจ็ททิง แม๊นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ
 Business Analyst บิ๊สนิส แอ๊นนะลิสท์  นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 Business Consultants บิ๊สนิส เคินซั๊ลเทินท  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

ตำแหน่งงานหมวด C

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Cabin Crew เค๊บิน ครู ลูกเรือ
Chief Accountant ชีฟ อะเค๊าเทินท สมุห์บัญชี
 Chief Executive Officer ชีฟ เอ็แซ็คคิวทิฝ อ๊อฟิสเซอะ ผู้บริหารระดับสูง
 Civil Engineer ซิเวิล เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรโยธา
 Color Technician คั๊ลเลอะ เท็คนิ๊เชิน  ช่างเทคนิคทางด้านสี
 Commercial Credit Officer คัมเม๊อเชิล เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
 Computer Animator คอมพิ๊วเทอะ แอนนิเม๊เทอะ  ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Contracts Manager ค็อนแทร็ค แม็นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
 Costing Manager ค๊อสติง แม๊นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
Credit Analyst เคร๊ดิท แอ๊นนะลิสท์  นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ
 Credit Control เคร๊ดิท เคินโทร๊ล  ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
 Credit Controller เคร๊ดิท เคินโทร๊ลเลอะ  ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ
 Customer Relationship Manager คัสเติมเมอะ ริเล๊เชินชิพ แม๊นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Relationship Officer คัสเติมเมอะ ริเล๊เชินชิพ อ๊อฟิสเซอะ  พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Services Manager คัสเติมเมอะ เซ๊อวิส แม๊นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 Customer Services Officer คัสเติมเมอะ เซ๊อวิส อ๊อฟิสเซอะ  พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

 

ตำแหน่งงานหมวด D

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Design Engineer ดิไซ๊น์ เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรด้านการออกแบบ
 Document Controller ด็อคคิวเมิน เอ็นจิเนี๊ย  พนักงานฝ่ายเอกสาร
 Driver ไดร๊ฝเวอะ  พนักงานขับรถ

 

ตำแหน่งงานหมวด E

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Economist อิค็อนเนอะมิสท  นักเศรษฐศาสตร์
 Electric Engineer อิเล็คทริค เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรไฟฟ้า
 Electrician อิเล็คทริ๊เชิน ช่างไฟฟ้า
 Electronics Engineer อิเล็คทรอนิคส เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 Environmental Engineer เอ็นไวเรินเม็นเทิล เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 Executive Secretary อิคเซ็คคิวทิฝ เซ็คเคริททริ  เลขานุการผู้บริหาร
 External Audit อิกซเท๊อเนิล อ๊อดิท  ผู้ตรวจสอบภายใน

 

ตำแหน่งงานหมวด F

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Fashion Designer แฟ๊เชิน ดิไซ๊เนอะ  นักออกแบบเสื้อผ้า
 Field Control Officer ฟีล คันโทร๊ล อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
 Field technician ฟลี เท็คนิ๊เชิน  เจ้าหน้าที่สนาม
Financial Analyst ไฟแน๊นเชิล แอ๊นนะลิสท์  นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
 Financial Controller ไฟแน๊นเชิล คันโทร๊ลเลอะ  ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน
 Financial Planner ไฟแน็นเชิล แพล๊นเนอะ  เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
 Financial Research ไฟแน็นเชิล ริเซิ๊ช  ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
 Flight Attendant ฟไล๊ท อะเท็นเดินท  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 Foreman ฟ๊อเมิน  หัวหน้าคนงาน
 Fund Manager ฟันดึ แม๊นนิจเจอะ  ผู้จัดการกองทุน

 

ตำแหน่งงานหมวด G

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Ground Crew กราวดึ ครู  พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
 Guard กาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ตำแหน่งงานหมวด H

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Housekeeper เฮาส์คีพเพอะ  พนักงานทำความสะอาด
Human Resource Manager ฮิ๊วเมิน ริซ๊อส แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ตำแหน่งงานหมวด I

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Industrial Engineer อินเดิ๊สเตรียล เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรอุตสาหกรรม
 Interior Designer อินเที๊ยเรีย ดิไซ๊เนอะ  มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
 Internal Audit อินเท๊อเนิล อ๊อดิท  ผู้ตรวจสอบภายนอก
 Investment Portfolio Manager อินเว็สทเมิน พอทโฟ๊ลิโอ แม็นนิจเจอะ  ผู้จัดการการลงทุน
 Investment Specialists อินเว็สทเมิน สเป๊เชิลลิสท  ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
 Invoice Officer อิ๊นวอยซ์  พนักงานออกใบเสร็จ

 

ตำแหน่งงานหมวด L

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Land Surveyor แลนดึ เซอเว๊เยอะ  พนักงานรังวัด
 Leasing Officer ลีสซิง อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
 Loan Credit Officer โลน เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้

 

ตำแหน่งงานหมวด M

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Maid เมด  แม่บ้าน
 Maintenance & Repair Technician เม๊นเทอะเนินซ แอน ริแพ เท็คนิ๊เชิน  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
 Makeup Arist เมคคัพ อ๊าทิสท  ช่างแต่งหน้า
 Market Risk Manager ม๊าคิท ริสค แม็นนิจเจอะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Market Risk Officer ม๊าคิท ริสค อ๊อฟิสเซอะ ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Mechanic เมอะแค๊นิค  ช่างเครื่อง
 Mechanical Engineer เมอะแค๊นิเคิล เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรเครื่องกล
 Medical Social Worker เม็ดดิเคิล โซ๊เชิล เวิคเคอะ  เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
 Messenger เม็สเซินเจอะ  คนส่งเอกสาร
 Models ม๊อดเดิลส  นายแบบ/ นางแบบ

 

ตำแหน่งงานหมวด O

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
Office Clerk อ๊ฟฟิส เคลิค เสมียนประจำสำนักงาน
Operator อ็อพเพอะเร๊เทอะ  พนักงานรับโทรศัพท์

 

ตำแหน่งงานหมวด P

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Pilot ไพ๊เลิท  นักบิน
 Plumber พลั๊มเมอะ  ช่างปะปา
 Programme Assistant โพร๊แกรม อะซิสเตินท  ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
 Project Finance โพร๊เจ็คท ไฟ๊เนินซ  ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน

 

ตำแหน่งงานหมวด Q

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Quantity Surveyor คว๊อลิทิ เซอเว๊เยอะ  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

 

ตำแหน่งงานหมวด R

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Receptionist ริเซ็พเชินนิสท  พนักงานต้อนรับ
 Rehabilitation Officer รีอะบิลิเท๊เชิน อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
 Repair & Maintenance Engineer ริแพ๊ แอน เม๊นทะเนินซ เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง

 

ตำแหน่งงานหมวด S

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Safety Officer เซ๊ฟทิ  อ๊ฟฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
 Sales Administrator เซลส์ เอิดมินนิสเตร๊เทอะ ธุรการฝ่ายขาย
 Sales Assistant เซลส์ อะซิสเตินท  ผู้ช่วยพนักงานขาย
 Sales Coordinator เซลส์ โคออดิเน๊เทอะ  ผู้ประสานงานขาย
 Sales Engineer เซลส์ เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรฝ่ายขาย
 Secretary เซ็คเคริททริ  เลขานุการ
 Self Manager เซ็ลฟ แม็นนิจเจอะ  ผู้จัดการส่วนตัว
 Senior Accountant ซี๊เนีย อะเค๊าเทินท  พนักงานบัญชี
 Senior Accounting Manager ซี๊เนีย อะเค๊าทิง แม็นนิจเจอะ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Senior Community Development Officer ซี๊นเนีย คัมมิ๊วนิทิ ดิเว็ลเลิพเมินท ออฟิเซอะ  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 Service Technician เซ๊อวิส เท็คนิ๊เชิน  เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Steward สตู๊เวิด สจ๊วด
 Structural Engineer สตรั๊คเชอะเริล เอ็นจิเนีย  วิศวกรด้านโครงสร้าง

 

ตำแหน่งงานหมวด T

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Tax Officer แท็กซ อ๊อฟิสเซอะ  เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 Technical Service Adviser เท็คนิ๊เชิน เซ๊อวิส เอิดไว๊เซอะ  ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Telecommunication Engineer เทเลคัมมิวนิเค๊เชิน เอ็นจิเนี๊ย  วิศวกรโทรคมนาคม
 Treasurer เทร๊เชอะเรอะ  เหรัญญิก

 

ตำแหน่งงานหมวด W

 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
 Waiter เว๊ทเทอะ  บริกรชาย
 Waitress เว็ททริส  บริกรหญิง

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก : ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

 

บทความแนะนำ

นอกจากนี้ยังมีศัพท์ภาษาอังกฤษ “ชื่อตำแหน่งงาน” อื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณทราบว่าตัวเองต้องทำงานสายใด และทำงานร่วมกับตำแหน่งใดบ้าง ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษไว้บ้าง ไม่เพียงแต่ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังส่งเสริมให้คุณดูมีความรู้และน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น พร้อมมีโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น