7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา?

7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา? การเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอนาคต ผู้บริหารธุรกิจจำนวนมากต้องการพลิกโฉมวิธีการทำงาน รวมไปถึงคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสม สามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้าได้แบบไม่สิ้นสุด ดังนั้นเรามาดูกันว่า 7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหานั้น มีทักษะทางด้านใดกันบ้าง เพื่อการฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ให้เป็นที่ต้องการของบริษัทที่คุณสนใจทำงานด้วยมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

 

ทักษะด้านสื่อดิจิทัล

7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา?

หลายบริษัทประสบปัญหาพนักงานของตัวเองไม่พร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องค้นหาบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีทักษะด้านสื่อดิจิทัลมากขึ้น เพราะทุกระดับทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีความสามารถด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น นับตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การส่งอีเมล การตอบอีเมล และการแชท ไปจนถึงทักษะขั้นสูงอย่างการบริหารจัดการสินค้าดิจิทัลและการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ เนื่องจากทักษะด้านสื่อดิจิทัลมีผลต่อการพัฒนาบริษัท และเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาความมั่นคง รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะตามมาในอนาคตด้วย

 

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา?

เป็นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้าน โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน การสำรวจองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อตรวจสอบพิจารณา ตัดสินและประเมินความถูกต้อง หรือสิ่งที่เป็นประเด็นในขณะนั้น ๆ ให้แม่นยำ โดยไม่ควรปักใจเชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นจากภายนอก แต่ควรพินิจพิเคราะห์สิ่งนั้นอย่างจริงจัง ซึ่งการมองสิ่งต่าง ๆ ให้ลึกลงไปนั้นคือโอกาสที่เราจะได้วางรากฐานสำหรับความก้าวหน้าได้

 

ทักษะการสื่อสาร

7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา?

การสื่อสารมีหลายรูปแบบ เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการทำงาน ทำให้เชื่อมต่อกันผ่านหลายช่องทางและจำเป็นต้องทำความเข้าใจช่องทางเหล่านั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความด่วน การโทรด้วยเสียง การประชุมผ่านทางวิดีโอ หรืออีเมล โดยต้องมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร ด้วยลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ดี อีกทั้ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยยกระดับองค์กรให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในการเจรจาได้รวดเร็ว

 

ทักษะความคล่องตัวด้านความคิด

ทักษะความคล่องตัวด้านความคิด

ทักษะด้านนี้จำเป็นต้องมีความคล่องตัวในเรื่องของความคิด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถในการคิด เรียนรู้ และซึมซับข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา อาจต้องอาศัยทักษะความสามารถในการปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น เพราะทุกองค์กรต่างมีโอกาสใหม่ ๆ หรืออุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาได้ตลอดเวลาแบบไม่ทันตั้งตัว และถ้าพนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ และการตัดสินใจด้วยความคิดที่รอบคอบ นำไปสู่กุญแจสำคัญที่จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้

 

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความเห็นอกเห็นใจ เป็นทักษะสังคมที่ช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ช่วยในเรื่องการแก้ไขความขัดแย้ง ตลอดจนการให้และรับฟังคำติชม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

ทักษะการบริหารจัดการตนเอง

ทักษะการบริหารจัดการตนเอง

โดยต้องมีความสามารถด้านการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนพฤติกรรมของตนเองที่ไม่สร้างผลกระทบใด ๆ ต่อเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร ที่อาจทำให้เราล้มเหลวได้ง่าย ในทางกลับกันจะส่งผลให้เราสามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น ตัดสินใจได้อย่างรัดกุม และสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น พลังงาน แรงผลักดันที่อยู่ข้างในตัวเอง และความกระตือรือร้นที่จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านประสิทธิภาพ การโน้มน้าวใจ ตลอดจนความสามารถในการผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอีกด้วย อีกทั้ง ต้องมีความสามารถในการสร้างแรงกระตุ้นด้วยตนเองของพนักงานที่ไม่มีหัวหน้าคอยดูแล ทั้งยังครอบคลุมถึงการรู้จักตนเอง รวมถึงการประเมินตนเองด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งจะช่วยในการดึงจุดแข็งมาใช้และรับมือกับจุดอ่อนของตนเองอีกด้วย

 

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ คือ การค้นหาสาเหตุต้นตอของปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ในระบบหรือในโครงสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และป้องกันการเกิดปัญหานั้น ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก เป็นการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง เพราะองค์กรต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจ มีการทำงานที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคิดที่รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในส่วนต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เมื่อก่อนจะเป็นการใช้แรงงานคน แต่ตอนนี้เริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ผสมผสานกับระบบเครือข่าย องค์กรจึงต้องอาศัยคนที่มองเห็นและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 ทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหานี้ ไม่เพียงช่วยให้องค์กรมีการเติบโตและก้าวหน้าได้เท่านั้น ยังเป็นทักษะสำคัญต่ออนาคตอย่างมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีผลต่อการทำธุรกิจทุกรูปแบบ และจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด ดังนั้น หากคุณอยากเป็นที่ต้องการของกลุ่มบริษัทต่าง ๆ หรือกำลังเล็งสมัครงานกับบริษัทไหนไว้ ให้ศึกษารูปแบบธุรกิจของเขา พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองให้ตรงกับความต้องการของบริษัทนั้น ๆ และเชื่อว่า ทุกองค์ต้องการคนที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มากกว่าคนเก่งแต่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองเสียอีก

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น