Soft power ภายในองค์กร ที่ควรปรับใช้!!

Soft power ภายในองค์กร ที่ควรปรับใช้!! Soft power คือ การใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม การกิน การดื่ม วิถีชีวิต ความเชื่อ การนำเสนอผ่านสื่อ หรือผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นแรงขับเคลื่อนให้สิ่งที่ทำประสบความ และเกิด “คุณค่า” ขึ้นมา ฯลฯ หากองค์กรของคุณสามารถสร้าง Soft power จากทีมงาน หรือจุดขายของแบรนด์ได้อย่างตรงจุด จะมีโอกาสการเติบโตในอนาคตได้

สารบัญ

 

มุมมองขององค์กรถ้าพูดถึง Soft power จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ Power of Position, Influence (Soft Power) และ Persuasion โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

1. Power of Position

Soft power ภายในองค์กร ที่ควรปรับใช้!!

พลังหรืออำนาจที่มาจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งในแต่ละองค์กรล้วนมีตำแหน่งงานแตกย่อยออกไป อย่างตำแหน่งหัวหน้า ที่มีสิทธิ์เหนือทรัพยากร การตัดสินใจ ตลอดจนมีอำนาจในการบริหารลูกน้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจ ต้องเชื่อฟัง และดำเนินการตามคำสั่งอย่างเป็นขั้นตอน

2. Influence (Soft Power)

Soft power ภายในองค์กร ที่ควรปรับใช้!!

คือ การทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ใช้คำสั่ง หรือการบังคับ เพราะเราไม่มีอำนาจไปสั่งคนอื่นได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งมี Influence (Soft Power) ต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเพราะเป็นคนมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ซึ่งทุกคนชื่นชม ประกอบกับนำเสนองานที่มีเหตุผลและความเป็นไปได้สูง ทุกคนจะฟังและยอมรับพร้อมทำตามสิ่งเหล่านั้น

3. Persuasion

Soft power ภายในองค์กร ที่ควรปรับใช้!!

คือ การทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ได้ใช้คำสั่งเช่นกัน แต่ต่างจาก Influence (Soft Power) เพียงแค่เครื่องมือสื่อสารในการจูงใจให้คนคล้อยตาม เช่น การหว่านล้อมด้วยเหตุผล การใช้ศิลปะพูดโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งการใช้เสน่ห์ดึงดูด ตัวอย่างเช่น นักการตลาดทำสื่อโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือ สามารถโน้มน้าวให้กลุ่มผู้บริโภคสนใจ และตอบรับในสิ่งที่เราสื่อสาร เป็นต้น

ขอบคุณที่มา : https://qd.ku.ac.th

 

เพราะฉะนั้นแล้ว หากภายในองค์กรมีการนำทั้ง 3 สิ่งนี้มาใช้อย่างเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่อาจต้องได้รับความร่วมมือจากทีมงานเพื่อผลักดันให้ทุกอย่างราบราบรื่น ดังนั้น ทุกคนภายในองค์จึงมีบทบาทสร้าง Soft power ร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนให้ทุกองค์กรฝึกฝนการสร้าง Soft power เรามีเทคนิคง่าย ๆ มาฝาก

 

1. รู้จักพึ่งพาอาศัยกันและกัน

รู้จักพึ่งพาอาศัยกันและกัน

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ทำให้การทำงานสำเร็จไปได้ด้วยดี ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความน่าไว้วางใจ หรือความน่าเชื่อถือที่ดีต่อกัน โดยวิธีนี้จะได้ผลเป็นอย่างดีก็ต่อเมื่อรู้ได้ว่าคนที่เป็น Influence (Soft Power) คือใคร และคนอื่น ๆ มีส่วนช่วยในด้านการทำงานอย่างไร ตลอดจน Influence ชักชวนให้คนอื่นร่วมทำงานให้เดินหน้าไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่

 

2. ฝึกฝนการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ฝึกฝนการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทุกคนภายในองค์กรสามารถพัฒนาฝีมือและเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่ถนัดขึ้นมาได้ ช่วยให้คุณเป็นหนึ่งใน Influence (Soft Power) ตัวอย่างเช่น คุณเป็นพนักงานต้อนรับ แต่มีความชำนาญด้านการสื่อสาร สามารถพูดโน้มน้าวใจคนให้คล้อยตามได้ หรือแม้กระทั่งตำแหน่งอื่น ๆ ต่างต้องการตัวคุณเพื่อให้ช่วยติดต่อสื่อสารกับบุคลภายนอก ไหว้วานให้ทำงานให้ ซึ่งเท่ากับว่า คุณจัดอยู่ในกลุ่ม Influential เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ ทุกคนต่างมีความสามารถ และความถนัดที่ไม่เหมือนกัน หากต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต้องพิจารณาก่อนว่า จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร และสามารถนำไปเป็นบันไดสำคัญเพื่อพาตัวคุณและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

 

3. สร้างเครือข่ายการสนับสนุน

สร้างเครือข่ายการสนับสนุน

หากองค์กรของคุณสร้างความร่วมมือ ร่วมใจสนับสนุนกลุ่มคนที่มีไอเดียดี ๆ จะช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไป เพราะหากไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ จะทำให้องค์กรย้ำอยู่กับที่ ดังนั้น การพร้อมสนับสนุนสิ่งที่ดีย่อมก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ตามมาด้วย แต่กลุ่มคนที่มีไอเดียใหม่ ๆ ต้องทำตัวให้น่าไว้วางใจต่อคนภายในองค์กร หมั่นช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนเมื่อถูกร้องขอ นำเสนอไอเดียดี ๆ และหาเป้าหมายที่มีร่วมกัน

 

4. สร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว

สร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว

คนที่สื่อสารได้ดี เข้าใจง่าย ย่อมมีชัยในการทำงาน เพราะการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อชี้นำความคิด ความเชื่อและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติย่อมเป็นตัวบอกถึงความสำเร็จในการใช้ Soft power ต่อผู้อื่น แต่การพูดเก่งเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องพยายามลงมือทำอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นแล้ว การเป็นทีมเดียวกัน ต้องร่วมแรงร่วมใจสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

 

5. กล้าคิด กล้าแสดงออก

กล้าคิด กล้าแสดงออก

เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรนำมาใช้ในการทำงาน เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความคิดและมีไอเดียในการทำงาน แต่ติดที่ว่า ไม่กล้านำเสนอ กลัวคนอื่นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนำเสนอ ทุกอย่างคือการฝึกฝน และเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ตัวเอง อีกทั้งหากคุณสร้างตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ก็ย่อมทำให้ความคิดนั้นมีความน่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มหมู่มากได้ง่าย ดังนั้น ให้เชื่อมั่นไว้ว่า ทุกองค์กรต่างต้องการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น การนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ดีต่อองค์กรย่อมมีคุณค่าเสมอ

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

การสร้าง Soft power ที่ดีภายในองค์กร ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องปรับตัวเท่านั้น ทีมงานทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน เพราะหากทุกอย่างออกมาดี เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สร้างความสำเร็จในการทำงาน ผู้บริหารควรใส่ใจที่จะตอบแทนความสำเร็จเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

JOBKUB เว็บไซต์หางาน หาผู้สมัครงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกองค์กรประสบความสำเร็จด้านการทำงานหรือการทำธุรกิจ พร้อมเป็นสื่อกลางในการหางาน หาผู้สมัครงานที่มีคุณภาพ และเพียบพร้อมเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการ

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น