จบการบัญชี เลือกทำงานตำแหน่งไหนดี!?

จบการบัญชี เลือกทำงานตำแหน่งไหนดี!? เรียนจบทางด้านการบัญชีมา รู้หรือไม่ว่า!! เป็นสายงานที่ไม่มีวันเอ้าท์ เนื่องจากทุกองค์ต่างต้องมีนักบัญชีอย่างน้อย 2 คน เพื่อใช้ความรู้เฉพาะทางสำหรับจัดการรายรับ-รายจ่าย ทำภาษี วิเคราะห์แผนการเงิน ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของทุกองค์กรเลยทีเดียว ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบบัญชีและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่ไม่มั่นใจว่าจะเลือกทำในตำแหน่งงานไหนดี ทางเราจึงรวบรวมตำแหน่งงานบัญชีที่ได้รับความนิยมมาแนะนำ ดังต่อไปนี้

สารบัญ

 

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

จบการบัญชี เลือกทำงานตำแหน่งไหนดี!?

โดยให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตรวจสอบรายการทางด้านการเงิน การบัญชีภายในองค์กร พร้อมทั้งหาหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น ประเมิน และตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ให้คำแนะนำกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขององค์กรเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงิน และระบบการทำบัญชี ตลอดจนการเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และเป็นตำแหน่งงานที่มีโอกาสก้าวหน้า ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องควบคู่ความเรียบร้อยการเงินและการบัญชีภายในองค์กร

รายได้/เงินเดือน

เด็กจบใหม่ : 20,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์ : 30,000 – 60,000 บาท

 

ตำแหน่ง นักบัญชี (Accountant)

จบการบัญชี เลือกทำงานตำแหน่งไหนดี!?

ลักษณะของงานบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน พร้อมรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น แทบทุกองค์กรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และแผนกบัญชี เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่น ๆ ด้วย

รายได้/เงินเดือน

เด็กจบใหม่ : 15,000 – 25,000 บาท

มีประสบการณ์ : 28,000 – 40,000 บาท

 

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)

จบการบัญชี เลือกทำงานตำแหน่งไหนดี!?

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่าง ๆ ให้หน่วยงานหรือบริษัทวางแผนและแก้ปัญหาในการเสียภาษี พร้อมทั้งยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท ซึ่งตำแหน่งงานมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเกิดธุรกิจค้าขายกันมากขึ้น การยื่นภาษีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

รายได้/เงินเดือน

เด็กจบใหม่ : 18,000 – 25,000 บาท

มีประสบการณ์ : 30,000 – 50,000 บาท

 

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางบัญชี (Accounting Consultant)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางบัญชี (Accounting Consultant)

สายอาชีพที่ปรึกษาทางบัญชี รับผิดชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านการบัญชี การเงิน การบัญชีบริหาร อาจรวมการวางแผนทางการเงินและวางระบบปรับปรุงสารสนเทศทางบัญชีของบริษัท รวมถึงช่วยดูแลในเรื่องของการยื่นภาษี เพื่อให้บัญชีการเงินของคุณโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรวจสอบบัญชีและภาษีภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สายงานนี้สามารถเป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพประจำในองค์กรได้

รายได้/เงินเดือน

เด็กจบใหม่ : 18,000 – 25,000 บาท

มีประสบการณ์ : 30,000 – 50,000 บาท

 

ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA คือ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแล มีสิทธิในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของนิติบุคคลทุกขนาด ทุกประเภท แต่ต้องไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับรองว่าบริษัทนั้นทำถูกต้องหรือไม่ นับว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูง

รายได้/เงินเดือน

เด็กจบใหม่ : 20,000 – 28,000 บาท

มีประสบการณ์ : 30,000 – 60,000 บาท

 

คุณสมบัติ “นักบัญชี” ที่ดี มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติ “นักบัญชี” ที่ดี มีอะไรบ้าง?

เนื่องด้วยตำแหน่งงานนักบัญชี ต้องเข้ามาดูแลเส้นทางการเงินขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นความลับสำคัญที่ทุกองค์กรต้องปกป้อง ห้ามเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ แม้พนักงานบางตำแหน่งภายในองค์กรก็ไม่มีสิทธิ์รู้ถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ เพราะฉะนั้น นักบัญชีจึงต้องมีคุณสมบัติที่ดีดังต่อไปนี้

– ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณวิชาชีพ : การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ทุกคนล้วนต้องทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรอยู่ตลอดเวลา นักบัญชีที่ดีจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้คนอื่นรับรู้เด็ดขาด

– ขยัน อดทน : ด้วยการรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นนักบัญชีกลับบ้านดึกกว่าแผนกอื่นเสมอ

– ละเอียดรอบคอบ : เอกสารเกี่ยวกับการเงิน ควรเรียกเก็บหลักฐานและตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารการเงิน การบัญชีทุกฉบับไว้ในที่ปลอดภัย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามทำเอกสารหาย หรือตกหล่นเด็ดขาด

– มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง : โดยนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจ ซึ่งนักบัญชีจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ในขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจได้ด้วย

– เป้าหมายการทำงานชัดเจน : นักบัญชีควรสร้างแรงกดดันให้ตนเอง พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และหาวิธีที่จะทำให้ได้ตามเป้า นอกจากนั้น นักบัญชียังสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ด้วยการกำหนดเวลาในการทำงานให้สั้นลง เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง

– กล้าคิด กล้าทำ : ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อองค์กร รวมทั้ง รีบแจ้งผู้มีอำนาจทราบทันที เมื่อพบการทุจริต หรือความเสียหาย

– ปรับปรุงตัวเอง : ทำการทบทวนตนเองทุกปี โดยตั้งคำถามว่า ในปีที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้าง มีอะไรที่ผิดพลาดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไข และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

เพราะฉะนั้นแล้ว การเป็นนักบัญชีที่ดีต้องเปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเองรู้เท่าทันตลาดโลก รวมทั้งหมั่นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด และถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในสายงานการบัญชี สามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางาน JOBKUB ได้ ซึ่งทางเรายินดีให้ทุกคนเข้ามาหางานได้ตามต้องการ และฝากประวัติ Resume เพื่อให้บริษัทที่ต้องการตัวนักบัญชีคุณภาพ ได้ค้นพบประวัติ Resume คุณง่าย ๆ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ได้งานเร็วยิ่งขึ้น

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น